Koszyk0Przedmiot(ów)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin konkursu „Najlepsze wspomnienie z wakacji"

Konkurs mapa zdrapka SMO

REGULAMIN KONKURSU „Najlepsze wspomnienie z wakacji"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa warunki konkursu: „Najlepsze wspomnienie z wakacji” opublikowanego w serwisie www.arttravel.pl oraz na Facebooku zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”

1.2 Organizatorem konkursu jest Lider Serwis Zbigniew Raszka z siedzibą w Łodzi (90-536) przy ul. Gdańska 145, NIP 888-239-38-78, wpisanym do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 18942, pod numerem Regon 911301630 (zwany w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem").

1.3  Fundatorem nagród w Konkursie „Najlepsze wspomnienie z wakacji" jest: Lider Serwis Zbigniew Raszka z siedzibą w Łodzi (90-536) przy ul. Gdańska 145, NIP 888-239-38-78, wpisanym do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 18942, pod numerem Regon 911301630, zwany w dalszej części niniejszego regulaminu „Fundatorem”.

1.4 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru internetowego profilu: ArtTravel na www.facebook.com  (dalej zwanym „Profilem ArtTravel") oraz technicznymi możliwościami odbioru serwisu www.ArtTravel.pl.

1.5 Konkurs nie jest grą losową (loterią) w myśl Ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540), ponieważ wynik konkursu nie jest uzależniony od przypadku (losowania), a udział w nim nie wymaga nabycia losu lub innego dowodu udziału w grze"

1.6 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.7 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 2.09.2019 roku od godziny 12:00 do dnia 30.09.2019 roku do godziny 12:00. Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu trwania Konkursu, a wynik zostanie ogłoszony na profilu ArtTravel w dniu 1 października 2019.

1.8 Konkurs jest organizowany dla użytkowników serwisu www.ArtTravel.pl  będących co najmniej przez czas trwania Konkursu - użytkownikami portalu społecznościowego Facebook (dalej zwanego „Facebookiem”).

1.9 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.1.) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.10 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem, powinny być kierowane do Organizatora,a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

1.11 Adres e-mail Organizatorów, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: wspolpraca@arttravel.pl

2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu, (dalej “Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. wykona zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”)

c. nie jest pracownikiem Organizatorów lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, członkiem rodziny tych osób (przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia);

d. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

3. ZASADY KONKURSU

3.1  W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 2.09.2019 r. od godziny 12:00  do dnia 30.09.2019 r. do godz. 12.00 wykonać zadanie pod postem konkursowym na Profilu ArtTravel w serwisie społecznościowym Facebook, dodając w komentarzu pod postem konkursowym fotografię lub skan pracy rysunkowej, wykonanej przez własne dziecko o tematyce "Najlepsze wspomnienie z wakacji" wraz z krótkim, maksymalnie 3-zdaniowym opisem.

3.2 Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do zdjęcia lub skanu przesłanego do Konkursu.

3.3 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać jeden raz. 

3.4 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe zgłoszenia nadesłane do Organizatorów, z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.

4. NAGRODA

4.1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ nagrodę – dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w pkt. 5.1.

4.2. Nagrodą w Konkursie jest edukacyjna mapa zdrapka Artglob: https://www.arttravel.pl/swiat-mlodego-odkrywcy-mapa-zdrapka-edukacyjna-9788363618032 o wartości 99,90zł.

4.3 Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4.4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

5. WYŁONIENIE LAUREATA I ODBIÓR NAGRODY

5.1 Spośród nadesłanych odpowiedzi, Organizator wyłoni 1 zwycięzcę, (zwanego dalej "Laureatem"), którego zdjęcie pod postem konkursowym otrzyma największą liczbę polubień.

5.2 Laureat zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym na stronie https://www.facebook.com/ArtTravelpl/.

5.3 Nagrodę można będzie odebrać osobiście w jednym z oddziałów Księgarni Podróżniczej ArtTravel (lista oddziałów dostępna na stronie: https://www.arttravel.pl/arttravel-odbior-zamowien-warszawa-lodz-gdansk) lub zostanie wysłana do Laureata za pośrednictwem usługi kurierskiej DPD.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

6.2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

6.3 Organizatorzy mają prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia w przypadku pracy przedstawiającej treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich, Organizatora lub Fundatora, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

6.4 Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.

6.5 Organizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika.

7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

7.2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

7.3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

7.4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.