Koszyk0Przedmiot(ów)

Nie masz produktów w koszyku.

Product was successfully added to your shopping cart.

Regulamin konkursu #Najlepsze w Łodzi

REGULAMIN KONKURSU „#Najlepsze w Łodzi”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa warunki konkursu: „Najlepsze w Łodzi” opublikowanego w serwisie www.arttravel.pl oraz na Facebooku zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”

1.2 Organizatorami konkursu są Lider Serwis Zbigniew Raszka z siedzibą w Łodzi (90-536) przy ul. Gdańska 145, NIP 888-239-38-78, wpisanym do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 18942, pod numerem Regon 911301630, oraz Łódzka Organizacja Turystyczna z siedzibą w Łodzi (90-256) przy Piotrkowska 28, lok. 2U l NIP 725-219-92-52, KRS 0000676009, REGON 367173450 (zwani w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorami").

1.3  Fundatorami nagród w Konkursie „Najlepsze w Łodzi są: Lider Serwis Zbigniew Raszka z siedzibą w Łodzi (90-536) przy ul. Gdańska 145, NIP 888-239-38-78, wpisanym do Rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 18942, pod numerem Regon 911301630, oraz Łódzka Organizacja Turystyczna z siedzibą w Łodzi (90-256) przy Piotrkowska 28, lok. 2U l NIP 725-219-92-52, KRS 0000676009, REGON 367173450 zwani w dalszej części niniejszego regulaminu „Fundatorami”.

1.4 Konkurs jest organizowany przez Organizatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób posiadających obywatelstwo polskie. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru internetowego profili: ArtTravel, Łódzkiej Organizacji Turystycznej ,Łódzkiej Informacji Turystycznej na www.facebook.com  (dalej zwanych „Profilami ArtTravel, Łódzkiej Informacji Turystycznej, Łódzkiej Organizacji Turystycznej) oraz technicznymi możliwościami odbioru serwisu www.ArtTravel.pl

1.5 Konkurs nie jest grą losową (loterią) w myśl Ustawy z dn. 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. nr 201, poz. 1540), ponieważ wynik konkursu nie jest uzależniony od przypadku (losowania), a udział w nim nie wymaga nabycia losu lub innego dowodu udziału w grze"

1.6 Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.7 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 19.11.2018 roku od godziny 12:00 do dnia 26.11.2018 roku do godziny 12:00, Zwycięzcy zostaną wyłonieni po zakończeniu trwania Konkursu.

1.8 Konkurs jest organizowany dla użytkowników serwisu www.ArtTravel.pl  będących co najmniej przez czas trwania Konkursu - użytkownikami portalu społecznościowego Facebook (dalej zwanego „Facebookiem”).

1.9 Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.1.) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełnia warunków określonych w Regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.10 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ani jego właścicielem czy administratorem. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem, powinny być kierowane do Organizatora,a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

1.11 Adres e-mail Organizatorów, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji

Konkursu: karolina@arttravel.pl

2.WARUNKI UCZESTNICTWA WKONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu, (dalej “Uczestnik”), może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b. wykona zadanie konkursowe (dalej „Zadanie Konkursowe”)

c. nie jest pracownikiem Organizatorów lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, członkiem rodziny tych osób (przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia);

d. zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

3. ZASADY KONKURSU

3.1  W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 19.11.2018 r. od godziny 12:00  do dnia

26.11.2018 r. do godz. 12.00 wykonać zadanie pod postem konkursowym na Profilu ArtTravel w serwisie społecznościowym Facebook, wpisując w komentarzu pod postem konkursowym odpowiedźna pytanie: „Które miejsce zasługuje na tytuł #Najlepsze w Łodzi?” i uzasadni swój wybór.

3.2 Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do tekstu przesłanego do Konkursu.

3.3 W trakcie trwania Konkursu (zgodnie z harmonogramem trwania Konkursu) Komisja Konkursowa wybiera autora najciekawszego zgłoszenia spośród wszystkich dotychczasowych przesłanych poprawnie zgłoszeń  do Konkursu, o których mowa w pkt 3.1 zwanym dalej „Laureatem”, oceniając kreatywność odpowiedzi na pytanie konkursowe.  Łącznie podczas trwania Konkursu wybranych zostanie 3 (trzech) Laureatów.

3.4 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać więcej niż jeden raz.

3.5 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatorów, z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.

3.6 Organizatorzy mają prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia w przypadku, gdy przesłana przez Uczestnika praca jest niskiej wartości artystycznej, a także w przypadku pracy przedstawiającej treści: obraźliwe, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, dyskryminujące płeć/rasę/narodowość/język/religię, sprzeczne z obowiązującym prawem/dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, naruszające prawa i/lub dobre imię osób trzecich, Organizatorów lub Fundatorów, oraz prac zawierających treści obraźliwe/wulgarne/groźby skierowane pod adresem osób trzecich lub w innym uzasadnionym przypadku.

3.7 Przesyłając Zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w Regulaminie.

3.8 Organizator ma prawo zawiesić lub wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób niezgodny z Regulaminem oraz innego naruszenia przez Uczestnika.

Brak produktów odpowiadających zapytaniu.